„Különleges Eleven Zenészek Előadói Közössége”
Oktatási program és felépítés


(kivonat)  A Különleges Eleven Zenészek Előadói Közössége (továbbiakban: KEZEK) alapvetően egy egyedi módszer szerinti zeneterápiás képzésen résztvevő, sajátos nevelési igényű gyermekek és tanítóik csoportja. Ezen gyermekek képzése egy speciális módszerekre épülő program keretében zajlik (KEZEK-program, továbbiakban: program).
  A program sajátos módszerei és egyéni tematikája lehetővé teszik, hogy olyan gyermekek is zenét tanulhassanak, akik hagyományos oktatási rendszerben a képességeik miatt nem tudnának felzárkózni, vagy problémáiknál fogva nem tudnák megérteni, vagy feldolgozni az ehhez kapcsolódó anyagrészeket, elméleti összefüggéseket.


A program működtetője:
Művészet a Gyermekekért Kulturális Egyesület
2517 Kesztölc, Széchenyi I. u. 31/a


A program létrehozója, vezetője, a programban résztvevő gyermekek képviselője:
Stremnitzer Zoltán zenész - előadóművész


A program célja:

   A program fő célja, hogy a gyermekek egy csapat részeként tanuljanak meg teljesíteni, ezen folyamat erősítse az önbizalmukat, komoly céljaik alakuljanak ki és javuljon a kommunikációs képességük. A program ezen kívül olyan összetett mozgásfolyamatok tanulására ad lehetőséget, amelyek viszonylag rövidtávon a gyermekek koordinációs képességeit is nagymértékben fejlesztik. A KEZEK-program legfontosabb előnye, hogy tematikájának és hitvallásának köszönhetően azon gyermekeknek is képes megadni a lehetőséget zenével, hangszerekkel való közös alkotásra, akik alacsony tehetségüknél fogva nem nyerhetnének felvételt zeneiskolába.


A programban résztvevők életkora:

  A részvétel 6-7 éves (általános iskolás) kortól ajánlott. Ezen időszak előtt a gyermeket érdemes zenei előkészítő módszer segítségével nevelni, amely a KEZEK- program módszereitől eltérő lehet. A felső korhatár az általános iskolai évek végére tehető. Fontos, hogy a rászoruló gyermek minél hamarabb csatlakozzon, elősegítve ezzel a gyorsabb fejlődést.A részvétel feltételei:

   Speciális zeneterápiás képzésben minden olyan gyermek részt vehet, aki lelki, mentális, vagy beilleszkedési problémákkal küzd. A program többségében olyan gyermekeknek teremt lehetőséget, akik hiperaktívak, figyelem-, vagy magatartászavarral élnek, túlságosan pörögnek, nehezen látnak el csoportban feladatokat, vagy önértékelési problémáik vannak. Adott oktatási intézményen belül, ahol a program működik, lehetőség van olyan gyermekek csatlakozására, akik a felsorolt problémákkal nem küzdenek, de egyéb oknál fogva nem nyertek felvételt zeneiskolába, vagy esetleg az oktatás hangulata, a program zeneiskoláktól eltérő tematikája keltette fel a zene iránti érdeklődésüket. Teljes mértékben kívülről azonban a csatlakozás csak a fenti problémák valamelyikének megléte esetén javasolt, megadva ezzel az esélyt a valóban rászoruló gyermekeknek.
  A legideálisabb korcsoportból (6-14 év) bárki csatlakozhat, aki olyan problémákkal küzd, amelyeken a program ideális esetben tematikája, nevelési elvei szerint enyhíteni, vagy segíteni tud. A részvétel elsődleges feltétele azonban, hogy a gyermek önszántából válassza a foglalkozásokat. Ambíció hiányában a várt sikerélmény és oldottság is elmaradnak, az erőszakos taníttatás a problémákkal élő gyermekben ellenkező hatásokat válthat ki. Középiskolás korú növendékek csak válogatott csoportban tanulhatnak tovább, amennyiben már korábban a program részesei voltak. Speciális esetben csatlakozhat a programhoz 15 évesnél idősebb növendék, de minden esetben egyedi elbírálás alapján.

Egyéb feltételek:

  - Minden jelentkező gyermeknek egy előzetes felmérésen kell részt vennie annak érdekében, hogy a képességeihez mérten megalkotható legyen személyre szabott tanmenete. Ez az első foglalkozás ritmus-, ének, vagy akár hangszeres gyakorlatokból, valamint hangszerekkel és a pedagógussal való ismerkedésről szól.
  - A programban résztvevő minden növendék törvényes képviselőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek alapadatainak (név, életkor, fényképek) közzétételét a program által kezelt webes felületen ( www.akezek.hu ) engedélyezi, továbbá nyilvános fellépések alkalmával a gyermekről videó- és fotóanyag készítéséhez, valamint ezek utólagos közzétételéhez hozzájárul.
  - Mivel a foglalkozások óraszáma a gyermeknek plusz feladatokat jelent, a túlterheltség elkerülése érdekében hétköznapokon csak hangszeres oktatás folyik. A csoportos, terápiás jellegű zenekari gyakorlatokat hét végi időpontokban kell a törvényes képviselőnek vállalnia, mivel a gyermekek többsége kiskorú és a program a növendékek utaztatásáért csak akkor vállal felelősséget, ha előre egyeztetett időpontokban saját nevelőik viszik őket fellépések helyszínére. A gyermek próbákra-, illetve hazajutásáért a törvényes képviselő felel.
  - A programban résztvevő növendékek egy terápiás folyamaton keresztül érik el, hogy problémáik csökkenjenek, sikerélményeik sokasodjanak, megtanuljanak jól kommunikálni, alkalmazkodni egymáshoz, valamint komoly céljaik alakuljanak ki. Ennél fogva a KEZEK-program mereven elzárkózik az olyan szülői magatartástól, amely a gyermek nem megfelelő viselkedésének hatására eltiltja őt az éppen a helytelen viselkedésből kinevelő zeneterápiás program gyakorlásától, próbákra járástól. Mivel a legfontosabb eleme a programnak a csapatmunka (egymástól függés) erősítése, ilyen esetekben egy gyermek büntetése az egész csoportra kihat. A zeneterápiás foglakozások sorozata egy hosszú tanítási folyamat, amelyben (csakúgy, mint iskolai keretek között) csak igazolt hiányzás fogadható el. Azokat a gyermekeket, akik a szülő (törvényes képviselő) által bármi okból el vannak tiltva a képzésen való megjelenéstől, a program nem tudja tovább foglalkoztatni!
  - Alkohol és drog bármilyen formában való fogyasztása, terjesztése, birtoklása a programban résztvevő minden gyermeknek szigorúan tilos! Következésképpen ezen gyermekeknél oktatáson és próbákon kívül sem engedhető meg tiltott szerek, vagy alkohol fogyasztása, terjesztése, birtoklása, mivel növendékeink szabadidejükben is tartják egymással a kapcsolatot és a rossz példa negatív hatással lesz a társakra. Ilyen formán gyanú esetén azonnali vizsgálatot indít saját hatáskörében a program, bizonyosság esetén adott gyermek kizárásra kerül az oktatásból, illetve újonnan jelentkező esetén nem nyer felvételt.A program menete:

   Mint minden helyesen felépített programban, a KEZEK-programban is egy előre megtervezett folyamaton keresztül jutnak el a növendékek addig a szintig, amikor már elmondható, hogy adott gyermek problémái javultak, vagy optimális esetben megszűntek. Ez egy több lépcsős folyamat, amely a következő főbb pontokból tevődik össze:

1. Toborzás
  - Gyermek programba kerülését minden esetben egy alapos felmérés előzi meg, amely lehetővé teszi, hogy szakemberek segítségével kiszűrjük a növendékeknél azon képességeket, amelyeket a program erősíteni tud. Ezen kívül a toborzás folyamán felmérhetők azok a problémák, amelyek a program profiljába és hitvallásába illeszkednek, és amelyeket előreláthatólag az egyedi tematika segítségével enyhíteni lehet. Azon gyermekek kiválasztása után, akiknek fentiek miatt szükségük lehet a zeneterápia alkalmazására, történik egy személyes találkozás a pedagógusokkal, amikor is lehetőség nyílik a hangszerekkel való ismerkedésre. A toborzási folyamat legfontosabb állomása annak felmérése, hogy adott gyermek rendelkezik-e annyi ambícióval, amennyi ahhoz kell, hogy a zenetanulást ne érezze kényszernek.

2. Felkészítés, hangszeres oktatás
  - Miután adott gyermek a KEZEK-program növendékeként felvételt nyert, elindul egy hangszeres felkészítési folyamat, amely arra hivatott, hogy a gyermeket a csoportba való beillesztésre felkészítse. (Adott esetben nem hangszeres, hanem ének, tánc, vagy műsorvezetői felkészítés folyik, ha a gyermek erre érez elhivatottságot. Tánc esetében már az első alkalomtól csoportos foglalkozásokon vesz részt a gyermek.) A felkészítési folyamat elsődleges célja mellett rendkívül fontos, hogy a gyermekek gátlásait mérsékeljük, önbizalmukat erősítsük. Ennél fogva a csoportos munka megkezdése nagyban függ az ezen a téren elért eredményektől, tehát a gyermek képességei, haladása, érettsége határozza meg a csoportban kezdés dátumát.

3. Csoportba illesztés, zenekari gyakorlat
  - A növendékek a felkészítés eredményeként a lehető leggyorsabban kerülnek be abba a zenei közösségbe, ahol a KEZEK-program legfontosabb terápiás elemeivel találkoznak. Itt tanulható meg az a technika, amellyel képesek a gyermekek egymásra figyelni, a saját tudásukat hozzárakni egy kerek, egész produkcióhoz. Megtanulnak alázattal viszonyulni a zenéhez és egymáshoz, ezáltal csapatjátékosokká válnak és sikeresen leküzdik azt a vágyat, ami a túlzott előtérbe kerülésre ösztönzi őket. Ezáltal tiszteletben tartják társaik tudását, és lassan megértik az együttes alkotás lényegét. Ezek mellett nem elhanyagolható szempont az is, hogy a zenekari gyakorlattal fejlődik a hangszeres, ének, vagy tánctudásuk is, ami az alkotás közben sikerélményeket is eredményez. Ezt fokozza még, hogy a növendékek viszonylag gyakran szerepelnek közönség előtt, ami szintén sikerélményekhez vezet, valamint a fellépésekre való felkészülés komoly célokat eredményez.

4. KEZEK-pozíciók megszerzése
  - Mivel minden képzésben fontos szerepe van a motivációnak, a KEZEK-program egy erre a célra kitalált skálát alkalmaz, amely öt lépcsőfokot, úgynevezett „KEZEK-pozíciót” tartalmaz. Ezek a szintek hasonlatosak a katonai rendfokozatokhoz, bár nevükben eltérőek attól. A pozíciók elérése egy bizonyos tudásszint, valamint a programban eltöltött idő függvénye. A szintek elérését a program jutalmazza, emlék-dokumentummal elismeri, valamint mindenki számára láthatóvá teszi a weboldalán. A pozíciók megszerzése jogokkal is jár, így a gyermekek egyre inkább részt vehetnek javaslatokkal, ötletekkel a program működésében.

5. Elismerések
  - A programban tanuló gyermekek motivációja nagyban függ a megfelelő elismeréstől. Fontos része a programnak, hogy a gyermekekben rejlő lehetőségeket, tehetségüket felismerje, és adott esetben képes legyen elismerni a tudásbeli előrelépést a gyermek képességeihez mérten. Azok a növendékek, akik kellő szorgalommal, sok év alatt képesek mindig előrelépni, valamint új és új KEZEK-pozíciót megszerezni, jogosultakká válnak az „Örökös tagság” megszerzésére is, amely a program legmegtisztelőbb címe, és amely a legtöbb megszerezhető joggal is együtt jár.A hangszeres oktatás:

  A hangszeres oktatás alapelve, hogy a gyermekek az első pillanattól kezdve párhuzamosan tanulják a hangszeres és a hozzá tartozó kottagrafikai, elméleti alapokat. A programban résztvevő gyermekek nem tanulnak külön zeneelméletet. A tematika úgy van összeállítva, hogy az alapoktól haladva csak ahhoz a témakörhöz kapcsolódó elméleti anyagot sajátítják el, amely az adott gyakorlat megvalósításához elengedhetetlen. A tananyag minden esetben adott növendékre van szabva, a haladás mindig a gyermek szorgalmának, képességének a függvénye.
  Hangszert a gyermek maga választ, lehetőség van párhuzamosan több hangszeren is tanulni, vagy énekelni, illetve táncolni. Amennyiben az adott hangszer megfelel a gyermeknek, tehát láthatóan megnyugszik, kialakulnak a céljai, a tudást színpadképessé fejlesztjük.
  A hangszeres alapok elsajátítása után rövid időn belül zenekarokban próbálhatják ki magukat a gyermekek, hogy saját tudásukat hozzárakva egy csapat részeként alkothassanak.
  A program speciális módszerének legfontosabb eleme, hogy a gyermekek a lehető legrövidebb időn belül megtanuljanak számukra egyszerű és könnyen előadható darabokat, amelyeket már ők is zenének (és nem csak gyakorlatnak) értékelnek. Az önbizalmat és a sikerélményt azáltal fokozzuk, hogy a minél hamarabbi zenekari megjelenést sürgetjük, minél egyszerűbb előadási darabokkal. Mivel a zene ereje önmagában is nyugtató hatású (és bizonyítottan gyógyít), a közös alkotás és a sikerek még jobban erősítik a pozitív önértékelést, valamint az együttes munkára való képességet.A program által elsajátítható kategóriák:

1. Zongora
  - Az első időkben szintetizátoron, tehát billentés érzékeny, de nem súlyozott billentyűs hangszeren tanulnak a gyermekek. Az alapvető ujjrend elsajátítása után a legegyszerűbb kétkezes darabokat bárki képes önállóan előadni a 6.- 8. héten. Ezt követően az alap dúr és moll hármashangzatok gyakorlásával egyszerű kíséreteket tanulhatnak a növendékek, amelyek segítségével egyszerű kíséretekkel színesíthetik a zenekar játékát.

2. Dob
  - A legjobban fejleszti a mozdulatok összehangoltságát. Pontosságra, összpontosításra nevel. Egy egyedi jelrendszer segítségével a koordinációs képességeket és a koncentrációt már olyan gyermekeknél is szemmel láthatóan fejleszti, akik a hangszeres tudást akár csak évek alatt lennének képesek elsajátítani. Az alapok elsajátítása 2-3 hónapot vesz igénybe.

3. Klasszikus gitár
  - Az úgynevezett „üreshúr-pengetés” technikájának elsajátítása és a C-dúr skála megtanulása után a gyermekek önállóan játszanak akár kottából is. Ez a folyamat 2-3 hónapot vesz igénybe. A gitároktatás mindig a klasszikus gitárral kezdődik!

4. Ritmus- és szólógitár
  - A klasszikus gitár kiegészítőjeként, vagy azután második lépésként tanulhatnak a gyermekek alapvető akkordokat, amelyeket egyaránt elsajátíthatnak akusztikus, vagy elektromos gitáron. Az ének, vagy másik gitár kíséretét már az első hónapban tanulhatják. A fontosabb dúr – és moll skálák megtanulása után már az első évben tananyag a szólószerkesztés is. Ezen ismeretek birtokában már az elméletet is jobban erősítjük.

5. Basszusgitár
  - A törzshangok és az ujjrend elsajátítása után 3 – 4 hét elteltével kezdenek a gyermekek konkrét dalokat kísérni negyedes, vagy nyolcados pengetéssel. Megfelelő stabilitással különböző ritmizációjú pengetések elsajátítása következik, színesítve ezzel a kíséretet.

6. Ének, vokál
  - Éneket a klasszikus módon, skálázással, a megfelelő hangképzés elsajátításával tanulnak a gyermekek. Minden növendék kipróbálhatja magát már az első időkben zenekari kísérettel, akár szólóénekről van szó, akár kísérőénekről. A legtöbb gyermek azonban gátlásainál fogva igyekszik a háttérben maradni, a legjobbak viszont minden esetben énekelnek szólót is. Amennyiben lehetséges, a KEZEK program arra törekszik, hogy minél rövidebb idő alatt mindenki eljusson addig a szintig, amikor már szólót is énekelhet, akár egy pár sor erejéig is.

7. Zenekari gyakorlat
  - A gyermekek már az alapok elsajátítása után a korosztályuknak megfelelő zenekarokban próbálhatják ki magukat. A zenekarban való játék a csapatmunkát, a kommunikációs képességeket, a kompromisszum-készséget erősíti, a közös zenélés alkotás, amely örömteli pillanatokat hoz, valamint fellépésekre készülve erősödik a megfelelési vágy, ami komoly célokat is eredményez. A program egyik igen fontos célkitűzése, hogy előbb, vagy utóbb, de minden növendék zenekarban kezdjen el játszani.

8. Színpadi gyakorlat, kommunikáció
  - A zenekarok megjelenésére nagy hangsúlyt fektet a program. Meggyőződésünk, hogy megfelelő színpadi mozgás és elhelyezkedés nélkül nem szűnnek az esetleges gátlások, az önbizalom nem erősödik kellően. A gyermekek megtanulják, hogyan érkezzenek, távozzanak, hogyan ne takarják egymást, hogyan forduljanak, tekintetükkel hogyan kommunikáljanak a színpadon, valamint olyan alapvető beszédtechnikát is elsajátítanak, ami elősegíti a magabiztos megjelenést színpadias környezetben. Az énekesek ezen kívül a közönséggel való „bánást” is elsajátítják és megtanulják azt a technikát, amellyel egy-egy dalt átéléssel tudnak majd előadni.

9. Műsorvezetés
  - A színpadi gyakorlatot szintén kibővíti a műsorvezetés gyakorlása, amikor a gyermekek a színpadi mozgáson kívül beszédtechnikát is tanulnak. Emellett nagy hangsúlyt fektet a program a gyermekek szókincsének bővítésére, amelyet játékos gyakorlatokkal old meg. A spontán, szóbeli fogalmazás segítésére, fejlesztésére játékos, csoportos helyzetgyakorlatokkal fejlesztjük a gyermekeket. Ezek a játékos gyakorlatok elősegítik, hogy gyermekeink már a csatlakozás utáni legelső alkalommal vezessék műsorainkat.Nevelési alapelvek:

   A program nevelési irányelvei között az egyik legfontosabb, hogy a gyermekek minden esetben érezzék jól magukat az oktatás folyamán. Ezt csakis következetességgel és minden körülmények közötti, azonnali dicsérettel, esetleg jutalmazással éri el. Programunk fontos elve azonban, hogy a dicséretek csak valós helyzetekben hangozzanak el, felesleges csalódást nem okozva ezzel a gyermekeknek. Fontos, hogy ennek ellensúlyozására is nagy hangsúlyt fektet a program, így egy esetben sem hagynak a nevelők figyelmen kívül olyan hibákat, ami szó nélkül maradva rossz értékrendet rögzítene a gyermekben.
   A program nevelői elsősorban a megértést tartják szem előtt, és a lelki érzékenységnek, a gyermekek habitusának megfelelő bánásmódot igyekeznek alkalmazni.


Adatvédelmi irányelvek:

  A KEZEK programban résztvevő gyermekek szülői nyilatkozat által lehetőséget adnak adataik feldolgozására, valamint alapadataik (név, életkor, fénykép) nyilvánosságra hozatalára egy előre meghatározott webes felületen (www.akezek.hu). Online regisztrált nyilatkozatok esetében a szülők saját adataik tárolásához is beleegyezésüket adják, amennyiben ezt a „szülői nyilatkozat” adatlapon a megfelelő helyen jelölik (feltételek elfogadása). A feltételek elfogadásának tényét a rendszer a KEZEK-program adatbázisában tárolja.
  A program a zeneterápiás tevékenység oktatása folyamán minden gyermeknek, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartja a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). E tekintetben figyelembe vettük az 1992. évi LXIII., „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló törvényt, valamint az 1998. évi VI. törvényt (Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során).
  A program, ideértve képviselőit és valamennyi munkatársát, a saját adatbázisában tárolt személyes adatokat harmadik fél számára soha nem teszi hozzáférhetővé és nem használja fel zeneterápiás oktatáson kívüli célokra.